Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på UrT Konferens. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

Konferensdeltagarnas personuppgifter kommer att behövas även efter konferensens genomförande för redovisning av vad som framkommit under konferensen, för statistiska ändamål och för utskick av information om framtida nya konferenser inom ämnesområdet. Konferensdeltagarnas uppgifter kan även komma att publiceras i en tryckt deltagarlista.

 

Personuppgiftsansvar och kontakt

UrT Konferens är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som uppges nedan.

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har som registrerad enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen info@urtforlag.se eller ringa oss på telefonnummer 0734433622.

 

När sker behandling av personuppgifter?

UrT Konferens behandlar dina personuppgifter när du:

  • anmäler dig till utbildningar.
  • anmäler dig till UrT Konferens nyhetsbrev.
  • deltar i undersökningar.
  • söker kontakt med oss i övrigt.

Vi behandlar även dina uppgifter för marknadsföringsutskick.

 

Registrerade uppgifter

UrT Konferens kunder är juridiska personer. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

 

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. UrT Konferens samlar inte in eller spar känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium eller utbildning förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till UrT Konferens, beställer nyhetsbrev via UrT Konferens hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till UrT Konferens. De personuppgifter som du lämnar registreras i UrT Konferens kundregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av UrT Konferens tjänsteutbud.

 

När du deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder UrT Konferens dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

 

Utlämnande av personuppgifter

UrT Konferens lämnar aldrig ut den information som antecknas i kundregistret till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför UrT Konferens förutom vad avser UrT Konferens egna marknadsföringsutskick.

 

I den sistnämnda situation är UrT Konferens personuppgiftsansvarig och de leverantörer som UrT Konferens använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa UrT Konferens instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av UrT Konferens instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar

UrT Konferens behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att kunna fullgöra vårt åtagande, dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i UrT Konferens kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

 

Registerutdrag och rättelser

Rätt till tillgång – Du som registrerad, fysisk person har rätt att få tillgång till de personuppgifter UrT Konferens behandlar om dig.

 

Rätt till rättelse – Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade av UrT Konferens. Observera att det endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter.

 

Rätt till radering – Du som registrerad, fysisk person har under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av UrT Konferens. Det gäller dock inte för personuppgifter som UrT Konferens måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal.

 

Rätt till dataportabilitet – Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina personuppgifter porterade för att kunna byta tjänsteleverantör. UrT Konferens ska då tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett allmänt använt, maskinläsbart format.

 

Rätt att tacka nej till direktmarknadsföring – Du som registrerad, fysisk person har alltid rätt att tacka nej till alla former av direktmarknadsföring från UrT Konferens. Behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte ska då upphöra omgående. UrT Konferens sparar e-postadresserna till de kunder som tackat nej till direktmarknadsföring i en så kallad ”spärrlista” för att kunna säkerställa att ingen ny direktmarknadsföring skickas ut till dem.

 

Behandling som grundar sig på samtycke

Har den registrerade lämnat samtycke för en specifik personuppgiftsbehandling har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. All behandling ska då avbrytas omgående av UrT Konferens. Observera att ett återkallande av samtycke inte gör den behandling som tidigare skett med stöd av samtycket olaglig.

 

Besökaridentifiering, cookies och loggar

På UrT Konferens webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den.

 

UrT Konferens upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på webbplatsen. Syftet är att ge en uppfattning om hur webbplatsen kan förbättras. Således samlas uppgifter in om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Informationen lämnas inte ut till utomstående.

 

Säker identifiering och handläggningstid

För att UrT Konferens ska kunna tillmötesgå den registrerades rättigheter enligt GDPR krävs att UrT Konferens kan verifiera den registrerades identitet. Medarbetare hos UrT Konferens kan därför behöva återkomma till den registrerade med kontrollfrågor.

 

Har den registrerade begärt att få utöva någon av sina rättigheter, och den registrerades identitet är säkerställd, ska den registrerades begäran ha tillmötesgåtts inom en månads tid. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. UrT Konferens ska underrätta den registrerade om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till förseningen.

 

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. UrT Konferens har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

Marknadsföring

I marknadsföringssyfte behandlar UrT Konferens e-postadresser som används av fysiska personer i deras yrkesroller kopplat till vilket rättsområde som är relevant för den fysiska personen baserat på vilket område hen arbetar inom. E-postadressen används sedan för att göra riktade marknadsföringsutskick. I detta fall har UrT Konferens gjort en intresseavvägning och konstaterat att UrT Konferens har ett intresse av att kunna marknadsföra sig som företag.

 

Personuppgifter som används i marknadsföringssyfte på det här sättet sparas tills de inte längre är aktuella.

 

Sociala medier

På UrT Konferens konton i sociala medier publiceras ibland foton med tillhörande namn på exempelvis kunder eller mässdeltagare. I sådana fall inhämtas samtycke från den personen i samband med publiceringen. För det används en samtyckesblankett som tillhandahålls av den medarbetare hos UrT Konferens som har kontakt med den registrerade vid fototillfället.

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Som registrerad har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig.

 

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se