Byte av leverantör

Under seminariet behandlas aktuella frågeställningar rörande ändringar av upphandlade avtal med särskild inriktning på ändringar i form av leverantörsbyte. Bestämmelser om leverantörsbyten saknades i den tidigare upphandlingslagstiftningen. Det var först sedan EU-domstolen i ett par uppmärksammade avgöranden fastställde möjligheten för upphandlande myndigheter att under vissa angivna förutsättningar byta leverantör i upphandlade kontrakt som frågan blev aktuell. EU-domstolens avgöranden kodifierades i de senaste upphandlingsdirektiven och finns sedan år 2017 även i den svenska upphandlingslagstiftningen.


Bestämmelsen om leverantörsbyten i LOU är emellertid oklar och det finns frågor om vad den egentligen innebär. I ett uppmärksammat svenskt mål har Högsta förvaltningsdomstolen i september 2020 begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Begäran avser byte av leverantör i ett av Kammarkollegiets ramavtal och berör flera intressanta frågor avseende tolkningen av kraven för ett tillåtet leverantörsbyte.


Frågan inför EU-domstolen är om den omständigheten att en ny leverantör övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal, efter det att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs och konkursboet överlåtit avtalet, är tillräckligt för att den nya leverantören ska anses ha ”inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe” till följd av en företagsomstrukturering under sådana förhållanden som avses i upphandlingsdirektivet, eller om ett sådant inträdande förutsätter övertagande av hela eller delar av den verksamhet där avtalet ifråga ingick. På seminariet redovisas innehållet i målet och parternas inställningar.

 

Medverkande

Carl Bokwall, advokat och delägare, Per-Owe Arfwedson, advokat och delägare och Lina Håkansson Kjellén, advokat och delägare, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå