Partnering- och samverkansentreprenader

Partnering- och samverkansentreprenader förekommer i dag flitigt och frekvent  som upplägg för offentlig sektor att anskaffa byggentreprenader inom vitt skilda områden, såsom renoverings- och ombyggnadsarbeten, nyproduktion av bostäder men också inom försörjningssektorerna för produktionsanläggningar av allehanda slag och storlekar. Det gäller såväl avseende enskilda objekt som ramavtal för strategisk partnering. Byggentreprenader genomförda i partnering/samverkan utgör i dag – ekonomiskt – en betydande del av det offentligas investeringar i byggentreprenader och deras påverkan på aktörerna inom offentlig upphandling, såväl entreprenörer, konsulter som beställare, utifrån ett upphandlingsperspektiv, kan inte underskattas.

 

Medverkande

Advokat Per-Ola Bergqvist, Foyen Advokatfirma