Preklusion på gång

Preklusionsfrister i offentlig upphandling har diskuterats länge. Med preklusionsfrist menas en regel som innebär att en part förlorar sin rätt att åberopa en viss omständighet om det inte sker inom en viss tid. EU-domstolen fastställde redan i målet Universale-Bau, C-470/99, att preklusionsfrister under upphandlingsförfarandet är förenliga med EU-rätten under förutsättning att de är förenliga med de grundläggande principerna. Medlemsstaterna är således fria att införa preklusionsfrister i sin nationella lagstiftning. Regeringen föreslog i december 2020 nya regler om preklusion i offentlig upphandling. Inga preklusionsregler under upphandlingsförfarandet föreslogs, däremot föreslogs nya preklusionsreger i överprövningsmål om offentlig upphandling. Enligt förslaget får sökande leverantör som huvudregel inte åberopa nya omständigheter senare än två veckor in i processen och ingen part får åberopa nya omständigheter i kammarrätten.
 
På seminariet behandlas regeringens förslag om preklusionsregler och reglernas praktiska betydelse för parter och domstolar analyseras.
 
Medverkande
Daniel Wendelsson, counsel och advokat och Kristoffer Sällfors, expert och advokat, Advokatfirman Vinge