Priskonkurrens i offentlig upphandling

Debatten om vilken möjlighet upphandlande myndigheter har att tillämpa golv- och takpris i offentlig upphandling fortsätter att vara aktuell. Med golvpris avses situationen att leverantörer automatiskt utesluts i upphandling om de tillämpar ett pris under en viss nivå, ett ”golvpris”. Med takpris avses tvärtom ett pris som leverantören inte får överstiga i sitt anbud. Om ett takpris överskrids blir leverantören utesluten ur upphandlingen. Diskussionen om vilken
möjlighet som leverantörer ska ges att vinna upphandlingar genom en aktiv prissättning har pågått under flera år. EU-domstolen har tidigare behandlat frågan om golvpris, medan HFD har meddelat avgöranden om såväl golv- som takpriser.

 

Vid detta seminarium behandlas aktuell praxis när det gäller golv- och takpriser. Rättsläget analyseras med beaktande bl.a. av de olika synpunkter som framställts i den offentliga debatten. Här diskuteras frågan hur vi uppnår en balans mellan leverantörers frihet att vinna upphandlingar genom aktiv prissättning och upphandlande myndigheters intresse av att låta kvalitetskriterier styra valet av leverantör. Mot bakgrund av befintlig praxis kommer också frågan om leverantörernas rättsliga möjligheter att agera mot olika typer av krav på prissättning att behandlas vid seminariet.

 
Medverkande
Biträdande jurist Charlotte Brunlid, advokatbyrån DLA Piper advokatbyrå