Partnering- och samverkansentreprenader

Partnering- och samverkansentreprenader förekommer i dag flitigt och frekvent som upplägg för offentlig sektor att anskaffa byggentreprenader inom vitt skilda områden, såsom renoverings- och ombyggnadsarbeten och nyproduktion av bostäder. Partnering- och samverkansentreprenader förekommer även inom försörjningssektorerna för produktionsanläggningar av allehanda slag och storlekar. Det gäller såväl avseende enskilda objekt som ramavtal för strategisk partnering. Byggentreprenader genomförda i partnering/samverkan utgör i dag – ekonomiskt – en betydande del av det offentligas investeringar i byggentreprenader. Deras påverkan på aktörerna inom offentlig upphandling, såväl entreprenörer, konsulter som beställare, utifrån ett upphandlingsperspektiv, kan inte underskattas.

På seminariet Partnering- och samverkansentreprenader behandlas upplägget av dessa typer av entreprenader och hur de kan utformas för att genomföras i enlighet med upphandlingsreglerna. Här redovisas även vilka riskerna är, för såväl upphandlande myndigheter och enheter som för leverantörerna, med genomförandet av partnering- och samverkansentreprenader och de vanligaste fallgroparna.
 

Medverkande
Advokat Per-Ola Bergqvist, Foyen Advokatfirma